Кодекс професійної етики

КОДЕКС ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ

Преамбула

Кодекс розроблено відповідно до Закону України «Про медіацію» від 16.11.2021 № 1875-ІХ, Європейського кодексу поведінки для надавачів послуг з медіації (European Code of Conduct for Mediation Providers) від 3-4 грудня 2018 року та Європейського кодексу поведінки медіаторів (European Code of Conduct for Mediators) від 02 червня 2004 року, прийнятих Європейською Комісією з ефективності правосуддя (European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ)).

Мета цього Кодексу – встановлення професійних стандартів якості надання послуг із забезпечення підготовки та проведення медіації при вирішенні спорів у сфері інтелектуальної власності на базі Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», а також визначення етичних принципів поведінки медіаторів, які залучаються до цього процесу.

Розділ І. Визначення термінів

У цьому Кодексі терміни вживаються в такому значенні:
УКРНОІВІ – Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», яка забезпечує запровадження механізмів альтернативного вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності, зокрема шляхом медіації.
Центр – відділ «Центр медіації та посередництва», який є структурним підрозділом УКРНОІВІ, що забезпечує реалізацію медіації у сфері інтелектуальної власності.
ІР (від англ. «intellectual property») – «інтелектуальна власність» (застосовується для    скорочення – ІР-медіатор, ІР-медіація, ІР-сфера).
Реєстр – електронна база даних, що формується та ведеться уповноваженим структурним підрозділом УКРНОІВІ і містить відомості про медіаторів, які можуть залучатися для проведення ІР-медіації на базі УКРНОІВІ.
Медіація – позасудова добровільна, конфіденційна, структурована процедура, під час якої сторони за допомогою медіатора (медіаторів) намагаються запобігти виникненню або врегулювати конфлікт (спір) в ІР-сфері шляхом переговорів.
Медіатор – нейтральна, незалежна, неупереджена фізична особа, яка має базову підготовку медіатора, а також спеціалізовану підготовку у ІР-сфері та/або бізнес-медіації, дотримується Кодексу, загальновизнаних норм етичної поведінки та відомості про яку внесені до Реєстру.

Розділ ІІ. Стандарти сервісу ІР-медіації в УКРНОІВІ

Стаття 1. Якість та компетентність

УКРНОІВІ, виходячи зі своїх стратегічних завдань, вживає всіх необхідних заходів  для забезпечення належного рівня якості послуг ІР-медіації та гарантує, що:

 1. нормативні акти УКРНОІВІ, розроблені відповідно до вимог національного законодавства, з урахуванням практики роботи Центру арбітражу та медіації Всесвітньої організації інтелектуальної  власності (WIPO Arbitration and Mediation Center), покликані регулювати ІР-медіацію;
 2. організація підготовки проведення ІР-медіації здійснюється належним чином та створюються комфортні умови для проведення медіації;
 3. діють прозорі, чесні та ефективні процедури відбору ІР-медіаторів, формування  та ведення Реєстру;
 4. медіатори, відомості про яких внесені до Реєстру, компетентні у проведенні ІР-медіації, мають базову підготовку медіатора, а також спеціалізовану підготовку у ІР-сфері та/або бізнес-медіації;
 5. здійснюється моніторинг якості надання послуг ІР-медіації шляхом використання відповідних опитувальників щодо задоволення клієнтів;
 6. збираються та аналізуються статистичні дані за ключовими показниками;
 7. існує ефективна система контролю та управління якістю надання послуг з медіації.

Стаття 2. Прозорість та комунікація

На офіційному вебсайті УКРНОІВІ, з метою інформування всіх зацікавлених осіб щодо своїх сервісів, розміщено актуальні дані про завдання та функцій Центру, порядок звернення для проведення ІР-медіації, Реєстр медіаторів та необхідні нормативно-правові акти, що регулюють підготовку та проведення медіації.

Стаття 3. Незалежність, неупередженість та нейтральність

УКРНОІВІ є незалежним, неупередженим та нейтральним суб’єктом, що забезпечує надання послуг з ІР-медіації.

Посадові особи та працівники УКРНОІВІ не можуть виступати у медіаційному процесі як медіатори та представники сторін, здійснювати вплив на учасників медіації та втручатися в процес проведення медіації.

Організаційні заходи з підготовки медіації здійснюються УКРНОІВІ з дотриманням принципів незалежності та неупередженості, рівного та справедливого ставлення до всіх сторін медіації, категорично виключаючи:

 1. будь-які економічні взаємовідносини зі сторонами (власність, спонсорство, щорічні  внески, фінансування тощо), що можуть вплинути на неупередженість;
 2. будь-які інтереси щодо результату процесу медіації;
 3. будь-які факти, що можуть свідчити про наявність конфлікту інтересів.

Стаття 4. Конфіденційність

Особи, які залучені до медіації, поважають конфіденційність та не мають права розголошувати інформацію, що стала відома під час підготовки та проведення медіації, якщо інше не встановлено законодавством України чи домовленістю всіх сторін медіації.

Розділ ІІІ. Стандарти професійної етики ІР-медіатора

Стаття 1. Компетентність

Медіатор повинен бути компетентним і добре розбиратися в процедурі медіації, а також в законодавстві України з питань медіації та особливостях медіації спорів в  ІР-сфері.

Медіатор повинен регулярно підвищувати свій професійний рівень, процедурну та правову компетентності, відвідувати навчальні програми, інші заходи, пов’язані з ІР- та/або бізнес-медіацією.

Перш ніж призначити зустріч сторонам, медіатор зобов’язаний переконатися у власній кваліфікації для проведення ІР-медіації. На прохання сторін медіатор зобов’язаний надати інформацію щодо своєї професійної підготовки та досвіду медіації.

Стаття 2. Незалежність, неупередженість та нейтральність

Медіатор є нейтральною та неупередженою особою, яка має виявляти рівну увагу та доброзичливість до всіх сторін медіації̈.

Медіатор при проведенні медіації не залежить від сторін медіації, державних органів, інших юридичних та/або фізичних осіб. Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, громадських об’єднань, посадових та службових осіб, в тому числі УКРНОІВІ, будь-яких фізичних і юридичних осіб у підготовку та проведення медіації забороняється.

До початку проведення медіації медіатор зобов’язаний повідомити сторони про будь-які обставини, які можуть вплинути або розглядатися як такі, що можуть вплинути на його незалежність або викликати конфлікт інтересів. Якщо медіацію розпочато, медіатор повинен призупинити медіацію при виявлені вищевказаних обставин.

До наведених обставин належать:

 1. особисті або ділові відносини медіатора з однією або декількома зі сторін;
 2. пряма або опосередкована заінтересованість медіатора в результаті медіації;
 3. співпраця медіатора або його помічника, іншої особи, яка надає йому допомогу в організації та/або проведенні медіації, з однією або декількома зі сторін медіації в будь-якій іншій ролі, ніж медіатор;
 4. інші обставини, які викликають сумнів у неупередженості або об’єктивності медіатора.

Медіатор, після повідомлення сторонам медіації таких обставин або виявлення сторонами таких обставин, має відмовитися від продовження медіації, крім випадків, коли він впевнений у своїй здатності зберігати незалежність та нейтральність для забезпечення неупередженості, та за умови письмової згоди сторін.

Стаття 3. Конфіденційність

Медіатор зобов’язаний дотримуватися конфіденційності щодо всієї інформації, що стала відома йому під час підготовки та проведення медіації, якщо інше не встановлено законодавством України чи домовленістю всіх сторін медіації.

Якщо медіатор отримав від однієї зі сторін конфіденційну інформацію, він може розкрити таку інформацію іншій стороні (сторонам) лише за згодою сторони, яка надала таку інформацію.

Медіатор не може бути допитаний як свідок у справі (провадженні) щодо інформації, яка стала йому відома під час підготовки та проведення медіації.

Стаття 4. Добровільність та самовизначення

Медіатор добровільно долучається до проведення медіації та у будь-який момент має право відмовитися від участі в ній.

Медіатор інформує всіх учасників медіації про важливість дотримання принципу добровільності щодо участі в медіації та неприпустимість примусу до врегулювання спору шляхом проведення медіації.

Медіатор самостійно визначає методику проведення медіації, за умови дотримання вимог законодавства України, правил проведення медіації та норм професійної етики медіатора.

Розділ ІV. Етичні стандарти проведення ІР-медіації

Стаття 1. Початок та проведення медіації

Медіатор повинен переконатися, що сторони розуміють особливості проведення ІР-медіації, а також роль медіатора і самих сторін в цій процедурі, надати сторонам повну інформацію про розмір винагороди та порядок її сплати і не розпочинати медіацію доти, поки не отримана згода всіх сторін.

Медіатор проводить медіацію, беручи до уваги різні обставини справи, побажання сторін, враховуючи необхідність швидкого та ефективного вирішення спору.

Медіатор повинен сприяти врегулюванню спірних питань між сторонами та здійснювати між ними комунікацію.

Медіатор не має права надавати сторонам консультації та рекомендації щодо прийняття рішення по суті спору або самостійно приймати таке рішення.

Стаття 2. Справедливість та якість медіації

Медіатор є гарантом того, що сторони, залучені в процес медіації, мають рівні можливості при проведенні процесу медіації.

Медіатор зобов’язаний поінформувати сторони і може припинити медіацію, якщо:

 1. обговорюється угода, яка, на думку самого медіатора, відповідно до обставин справи і з урахуванням компетентності медіатора, не зможе бути виконана або буде незаконною;
 2. якщо медіатор вважатиме, що продовження медіації навряд чи приведе до врегулювання спору

Медіатор має сприяти чесності та щирості сторін у процесі проведення медіації та не може умисно перекручувати будь-які отримані відомості чи обставини, отримані/встановлені в процесі медіації.

Стаття 3. Завершення медіації

Медіатор повинен вживати всіх необхідних заходів для того, щоб гарантувати укладення сторонами медіації угоди за результатами медіації на основі достовірної і достатньої інформації та розуміння умов такої угоди.

Сторони можуть відмовитися від медіації в будь-який час, без пояснення причин.

Після припинення медіації медіатор подає до Центру звіт встановленої форми, відомості з якого можуть бути використані як статистичні дані, що публікуються УКРНОІВІ, за умови, що така інформація не розкриває особи сторін та/або конкретні обставини спору.   

Розділ V. Відповідальність

УКРНОІВІ та медіатор не несуть відповідальності за зобов’язаннями сторін щодо врегулювання ІР-спору, а також за наслідки їх невиконання або неналежного виконання.

Медіатор несе цивільно-правову, адміністративну, кримінальну відповідальність відповідно до Закону України «Про медіацію».

У випадку порушення етики, медіатора може бути виключено з Реєстру в порядку, передбаченому Положенням про Реєстр медіаторів.