Положення про Реєстр медіаторів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УКРНОІВІ
07.09.2023 № 159-Н/2023

П О Л О Ж Е Н Н Я
про Реєстр медіаторів, які залучаються до вирішення спорів
у сфері інтелектуальної власності
 1. Це Положення визначає порядок формування та ведення Реєстру медіаторів, які залучаються до вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності (далі – Реєстр), а також користування ним.
  Положення розроблено відповідно до Закону України «Про медіацію» від 16.11.2021 № 1875-ІХ (далі – Закон) та Статуту Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», затвердженого наказом Міністерства економіки України від 09.08.2023 № 10649.

 2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
  УКРНОІВІ – Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», яка забезпечує запровадження механізмів альтернативного вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності, зокрема шляхом медіації.
  Центр – відділ «Центр медіації та посередництва», який є структурним підрозділом УКРНОІВІ, що забезпечує реалізацію медіації у сфері інтелектуальної власності.
  ІР (від англ. «intellectual property») – «інтелектуальна власність» (застосовується для скорочення – ІР-медіація, ІР-сфера).
  Реєстр – електронна база даних, що формується та ведеться уповноваженим структурним підрозділом УКРНОІВІ і містить визначені цим Положенням відомості про медіаторів, які можуть залучатися для проведення ІР-медіації.
  Кодекс – зведення норм професійної етики, затверджених УКРНОІВІ, для використання єдиних етичних стандартів медіації на базі УКРНОІВІ.
  Медіація – позасудова добровільна, конфіденційна, структурована процедура, під час якої сторони за допомогою медіатора (медіаторів) намагаються запобігти виникненню або врегулювати конфлікт (спір) в ІР-сфері шляхом переговорів.
  Медіатор – нейтральна, незалежна, неупереджена фізична особа, яка має базову підготовку медіатора, а також спеціалізовану підготовку у ІР-сфері та/або бізнес-медіації, дотримується Кодексу, загальновизнаних норм етичної поведінки та відомості про яку внесені до Реєстру.

 3. Центр забезпечує:
  1) внесення до Реєстру відомостей про медіаторів;
  2) внесення змін до Реєстру;
  3) виправлення технічних і очевидних помилок у Реєстрі;
  4) блокування профайлів медіаторів для відображення їх в публічній частині Реєстру на офіційному вебсайті УКРНОІВІ у випадках, передбачених пунктом 11 цього Положення;
  5) видалення з Реєстру відомостей про медіаторів;
  6) надання за запитом зацікавлених осіб інформації з Реєстру;
  7) захист персональних даних медіаторів.

 4. Реєстр ведеться державною мовою.
  Формування та ведення Реєстру здійснюється Центром.
  Організаційно-технічне забезпечення ведення Реєстру, пов’язане з технічним розміщенням відомостей Реєстру на вебсайті, їх відображенням, внесенням змін до них, здійснюється управлінням стратегічних комунікацій УКРНОІВІ.
  Вжиття заходів щодо збереження та захисту даних, які містяться в Реєстрі, здійснюється управлінням цифрового розвитку та електронних сервісів УКРНОІВІ.

 5. До Реєстру включаються такі обов’язкові відомості про медіаторів:
  1) прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) медіатора;
  2) освіта;
  3) мова (мови) проведення медіації;
  4) регіон та формат роботи;
  5) підготовка медіатора: кількість годин базової підготовки медіатора із зазначенням найменування суб’єкта освітньої діяльності, що здійснив підготовку; кількість годин спеціалізованої підготовки у ІР-сфері та/або бізнес-медіації;
  6) інформація про підвищення професійного рівня медіатора;
  7) спеціалізація медіатора в ІР-сфері, сферах бізнесу, категоріях справ;
  8) електронний варіант фото медіатора.
  За заявою медіатора до Реєстру можуть бути внесені додаткові відомості щодо: місця роботи; досвіду роботи медіатора; членства, займаної посади в об’єднаннях медіаторів; нагород; вартості послуг медіації тощо.
  Профайл медіатора міститься в Реєстрі за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення.

 6. Для внесення до Реєстру відомостей, вказаних у пункті 5 цього Положення, медіатор має подати до Центру наступні документи:
  1) заяву про внесення відомостей до Реєстру, форма якої наведена у додатку 2 до цього Положення;
  2) фото у форматі JPG (JPEG) для офіційних документів, максимальний розмір файлу – 1 Мб;
  3) копію документа, що посвідчує особу медіатора;
  4) копію диплома про вищу освіту;
  5) копії документів, що підтверджують проходження базової підготовки медіатора, а також спеціалізованої підготовки у ІР-сфері та/або бізнес-медіації;
  6) довідку про відсутність судимості;
  7) заяву-згоду медіатора на обробку персональних даних, форма якої наведена у додатку 3 до цього Положення.
  За бажанням, для внесення до Реєстру додаткових відомостей, медіатор має право подати інші документи, що підтверджують відповідні відомості (щодо досвіду роботи медіатора; членства, займаної посади в органах самоврядування медіаторів; нагород; вартості послуг медіації тощо).
  За достовірність відомостей, що містяться у наданих копіях документів, медіатор несе персональну відповідальність.

 7. Центр перевіряє надані медіатором документи та передає їх Директорові УКРНОІВІ для прийняття рішення про внесення відомостей про медіатора до Реєстру або про відмову у внесенні таких відомостей. Рішення приймається Директором УКРНОІВІ протягом 30 календарних днів з дня надходження усіх обов’язкових документів, визначених пунктом 5 цього Положення, та оформлюється наказом.

 8. Медіатору може бути відмовлено у внесенні відомостей до Реєстру у разі, якщо:
  1) документи, які їх підтверджують, оформлені та/або подані з порушенням вимог законодавства та цього Положення;
  2) відсутня належна базова підготовка, а також спеціалізована підготовка медіатора у ІР-сфері та/або бізнес-медіації;
  3) медіатор визнаний судом недієздатним або обмежено дієздатним;
  4) медіатор має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість;
  5) медіатор був звільнений з посади судді, прокурора, слідчого, нотаріуса, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування за порушення присяги, вчинення корупційного правопорушення, позбавлений права на заняття адвокатською діяльністю у зв’язку з порушенням Правил адвокатської етики, притягався до відповідальності за недотримання норм професійної етики.
  Відмова з підстав, передбачених підпунктами 1, 2 цього пункту, не позбавляє права медіатора на повторне звернення.

 9. У процесі ведення Реєстру до нього можуть вноситися зміни та доповнення щодо відомостей про медіатора.

 10. У разі зміни відомостей, наведених у пункті 5 цього Положення, медіатор зобов’язаний повідомити про такі зміни Центр протягом 15 календарних днів з моменту її настання.
  Зміни до Реєстру вносяться уповноваженою особою Центру протягом 5 календарних днів з дня отримання Центром відповідної інформації та підтверджуючих документів.

 11. З метою актуалізації відомостей про медіатора, що містяться у Реєстрі, Центр має право не рідше одного разу на рік звернутися до медіатора з вимогою підтвердити відомості, які містяться в Реєстрі. Запит на підтвердження відомостей надсилається за контактною інформацією, наданою медіатором.
  Медіатор повинен надати запитувану інформацію протягом 30 календарних днів з дня отримання відповідного запиту Центру.
  У разі, якщо медіатор не надав у встановлений строк запитувану інформацію до Центру, профайл такого медіатора блокується та не відображається в публічній частині Реєстру на офіційному вебсайті УКРНОІВІ до надання ним запитуваної інформації.
  У разі, якщо медіатор протягом 30 календарних днів після блокування його профайлу не надав запитувану інформацію, це є підставою для виключення відомостей про нього з Реєстру, що оформляється наказом УКРНОІВІ. Інформація про це невідкладно вноситься до Реєстру.

 12. Медіатора може бути виключено з Реєстру у разі:
  1) отримання письмової заяви медіатора щодо припинення співпраці з УКРНОІВІ та виключення з Реєстру;
  2) ненадання медіатором інформації щодо актуалізації відомостей у Реєстрі у встановленому порядку;
  3) порушення професійної етики медіатора;
  4) вчинення корупційного правопорушення, позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю у зв’язку з порушенням Правил адвокатської етики, притягнення до відповідальності за недотримання норм професійної етики медіатора;
  5) отримання інформації про наявність незнятої або непогашеної судимості;
  6) обмеження цивільної дієздатності медіатора або визнання його недієздатним;
  7) смерті медіатора.
  Рішення про виключення медіатора з Реєстру приймається Директором УКРНОІВІ за поданням Центру протягом 10 календарних днів з дня отримання подання та оформлюється наказом УКРНОІВІ.

 13. Виправлення очевидних і технічних помилок у Реєстрі здійснюються Центром на підставі заяви медіатора або у разі їх виявлення УКРНОІВІ з власної ініціативи з одночасним повідомленням про це медіатора протягом 10 календарних днів з дня виявлення таких помилок та/або з дня отримання відповідної заяви медіатора.

 14. Центр забезпечує повноту і достовірність внесених до Реєстру відомостей, у межах компетенції та відповідно до законодавства.

 15. Інформація профайлу медіатора, що внесена до Реєстру, є відкритою та доступною у режимі перегляду на офіційному вебсайті УКРНОІВІ, крім випадків, передбачених законодавством та/або актами УКРНОІВІ.
  За письмовою заявою зацікавленої особи з Реєстру може бути надана інформація профайлу медіатора з зазначенням дати внесення останніх змін до нього.